Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ТОВ «КУА «Авантаж Капітал Менеджмент» станом на 31 грудня 2016 року

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
щодо річної фінансової звітності ТОВ «КУА «Авантаж Капітал Менеджмент»
станом на 31 грудня 2016 року

Фінасова звітність ТОВ “КУА “Авантаж Капітал Менеджмент” за 2016 рік

Форма №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 року

Форма №2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік

Форма №3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік

Форма№4 Звіт про власний капітал за 2016 рік

Примітки до річної фінансової звітності за 2016 рік